Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd

Kustbevakningens avdelning för strategisk inriktning och ledningsstöd tar fram beslutsstöd till verksledningen och stödjer utvecklingen och genomförandet av verksamheten genom att ansvara för rättslig kvalitetssäkring, kontroll av skydd och säkerhet samt för att kommunicera verksamheten internt och externt.

Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd samordnar beredning av ärenden som berör flera avdelningar vid Kustbevakningen och utformar förslag till verksuppfattning i frågor av större vikt. Vidare verkar avdelningen för att fastställda policyer och beslut förs ut i hela myndigheten.

Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd har följande enheter:

  • Planerings- och analysenheten
  • Rätts- och säkerhetsenheten
  • Kommunikationsenheten