Verksledningsstaben

Kustbevakningens verksledningsstab tar fram beslutsstöd till verksledningen och stödjer utvecklingen och genomförandet av Kustbevakningens verksamhet genom att ansvara för rättslig kvalitetssäkring, kontroll av skydd och säkerhet samt för att kommunicera verksamheten internt och externt. Verksledningsstaben samordnar beredning av ärenden som berör flera avdelningar vid Kustbevakningen och utformar förslag till verksuppfattning i frågor av större vikt. Vidare verkar verksledningsstaben för att fastställda policyer och beslut förs ut i hela myndigheten.

Stabschef är Annika Wahlfried Wikingsson.

Verksledningsstaben har följande enheter:

  • Stabsenheten
  • Kommunikationsenheten
  • Rättsenheten
  • Skydds- och säkerhetsenheten