Symptom och skador av kemiska stridsmedel

Senapsgas ger brännskadeliknande effekter på huden. Det skadar också ögon, andningsvägar och i värsta fall inre organ. Effekten är fördröjd och kan ta flera timmar innan de första symptomen kommer.

Snabbast kommer effekten vid exponering i ögonen. På huden uppstår små blåsor som ökar i storlek och spricker. Vid exponering av gas i ögon rinner tårarna, ögonen svullnar och ljuskänslighet uppstår. Vid vätskeexponering i ögat skadas ögat med synförlust som följd. Vid skador i lungorna sker en retning med heshet, hosta och andningssvårigheter som följd.

Risken för skador från ångor är störst i varmt väder, stillastående luft och slutna utrymmen.

Nervgas kan vid lättare förgiftning leda till att när- och mörkerseendet försämras samt huvudvärk, rinnande näsa, muskeltrötthet och illamående uppstår. Vid högre dos uppstår andningssvårigheter, svettningar, kräkningar och diarréer. Vid höga doser tilltar muskelsymptomen med kramper och andningsstillestånd.

Första hjälpen vid misstänkt kontakt med kemiska stridsmedel

Personer som visar symptom på att vara kontaminerade måste snabbt få behandling. De som ger första hjälpen ska bära heltäckande klädsel, skyddsglasögon och andningsskydd.

  • Den drabbade ska uppehålla sig i friska luften.
  • Ögonen sköljs med steril koksaltlösning eller ögonbad i minst fem minuter.
  • Kläderna tas av och placeras i plastsäckar som därefter tillsluts.
  • Eventuellt förtjockad senapsgas avlägsnas från kroppen.
  • Kroppen saneras torrt från senapsgas med personsaneringsmedel 104. Har man inte det kan man använda något annat som uppsugande ämne, till exempel talkpuder eller mjöl. Detta är viktigt eftersom senapsgasen annars kan spridas när man sedan ska tvätta med tvål och vatten.
  • Kontaminerad hårväxt ska rakas bort.
  • Kroppen tvättas med tvål och vatten i minst 10 minuter.
  • Utebliven eller bristfällig sanering kan förorsaka skador inte bara på den drabbade utan även på personal i senare led.
Senapsgas

Senapsgas kan ge brännskadeliknande effekter.

Senapsgas

Kommer man i kontakt med senapsgas kan det uppstå blåsor på huden som ökar i storlek och spricker. Foto Försvarsmakten.