KBV 003 akter om haveristen. Foto: Kustbevakningen

Tidslinje för Operation Makassar Highway

En detaljerad redogörelse över vad som hänt och vad Kustbevakningen gjort, dag för dag, under operation Makassar Highway

Ett pussel med många bitar

Sedan lastfartyget Makassar Highway gick på grund har Kustbevakningen befunnit sig i hög beredskap och har resursförstärkt med både fartyg, personal och materiel. Miljöoperationen har varit ett pussel med många bitar. Det har varit oklara ingångsvärden både vad gäller tankarnas skick, innehåll och framförallt fartygets stabilitet. Kustbevakningen har i samråd med övriga aktörer gjort vad vi har kunnat och valt bort vissa åtgärder för att inte riskera att förvärra läget.

Måndag 23 juli

Klockan 07:28 tar Kustbevakningen emot larmet om att lastfartyget Makassar Highway har gått på grund utanför Loftahammar i Tjust skärgård. En miljöräddningsoperation inleds omgående och Kustbevakningen går upp i stabsläge. Övervakningsfartyget KBV 305 är första enhet på plats och anländer klockan 08:48.

Eftersom Kustbevakningsflyget används över skogsbränderna i Mellansverige bistår polishelikopter från Göteborg med att leta efter olja runt haveriplatsen. Ett mindre utsläpp av hydraulolja från bogpropellerrummet konstateras. Inledande förhör hålls med delar av besättningen och fartygets överstyrman omhändertas senare av Polis misstänkt för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. På eftermiddagen anländer kombinationsfartyget KBV 003 och Makassar Highway länsas in för att hindra spridning av ett eventuellt utsläpp.

Tisdag 24 juli

Kustbevakningens dykare från Göteborg har anlänt till haveriplatsen med en undervattensfarkost för att undersöka fartygets skrov och överblicka skadeläget. Undersökningen visar att fartyget har kraftiga skador och att två oljetankar tagit in vatten. Makassar Highway bedöms stå hårt på grund och väderförhållandena är gynnsamma med svaga vindar. En inspektör från Transportstyrelsen och en representant från rederiets försäkringsbolag kommer ombord haveristen. Det är ägarens ansvar att bärga fartyget. Innan det kan ske ska en bärgningsplan godkännas av Transportstyrelsen inspektör.

Onsdag 25 juli

Kustbevakningen ställer krav på rederiet att fartygets nedre tankar måste tömmas på olja innan det är aktuellt att dra loss fartyget. Detta görs i dialog med Transportstyrelsen. Rederiets försäkringsbolag har engagerat tre bärgningsbolag som ska presentera varsin bärgningsplan samma dag. Kustbevakningen har beredskap för att nödläktra med KBV 003. Eftersom de inledande stabilitetsberäkningarna visar att tömningen av tankarna riskerar att påverka stabiliteten negativt i kombination med att hon av samtliga inblandade bedöms stå hårt på grundet avvaktar räddningsledaren att inleda nödläktring för att inte riskera att försämra situationen.

Torsdag 26 juli

Makassar Highway bedöms stå fortsatt hårt på grund och det råder goda väderförhållanden på haveriplatsen med svaga vindar. Rederiets försäkringsbolag har valt ut en bärgningsplan som ska godkännas av Transportsstyrelsens inspektör. En tankbåt har beställts och anländer samma kväll för att tömma fartygets tankar. Enligt bärgningsbolaget ska de vara tömda inom två till tre dygn.

Räddningsledaren bedömer att situationen i nuläget inte kräver att fartyget nödläktras av Kustbevakningen. En åtgärd som bara tillämpas när det finns ett överhängande hot mot miljö och hälsa. En omfallsplan för nödläktring tas fram och oljebekämpare tillsammans med miljöskyddsmateriel skickas till platsen i beredskap.

Fredag 27 juli

Under fredagskvällen ökar vindarna ute på haveriplatsen. Kustbevakningen arbetar med att justera och underhålla de absorberande och avgränsande länsor som lagts runt haveristen och tankbåten i förebyggande syfte. Trots rådande bedömning av inblandade parter, att fartyget stod hårt på grund, vrider sig Makassar Highway cirka 20 grader vid midnatt. I samband med fartygsrörelsen läcker en okänd mängd brännolja ut, men Kustbevakningens länsor hindrar oljan från att spridas ut i havet. Efter denna händelse bedöms vikten av att fartyget snabbt blir tömt på olja som ännu större.

Lördag 28 juli

Under dagen bedriver Kustbevakningens personal på haveriplatsen ett krävande arbete med att bekämpa oljan som nu befinner sin innanför de skyddande länsorna. Bristande utrustning hos bärgningsbolagets chartrade fartyg gör att tömningen av fartyget tar längre tid än beräknat. Under natten mot söndag inleds tömningen av olja från en av haveristens brännoljetankar.

Söndag 29 juli

I samband med att olja förs över från Makassar Highway till tankbåten lättar fartyget från grundet och kasar av. Detta trots att både Transportsstyrelsen och bärgningsföretaget bedömde att fartyget stod hårt på grund. Det är också mot bakgrund av denna bedömning som Kustbevakningen har agerat.

När Makassar Highway glider av grundet nödankras hon av besättningen, men de skyddande länsorna som omringat fartyget brister. Det finns nu en okänd mängd olja i vattnet som driver mot land. Eftersom det finns människor och fritidsbåtar i området skickar räddningsledaren ut ett VMA ut med uppmaning om att olja släppts ut och att allmänheten ska undvika kontakt med den. Flera kustbevakningsfartyg arbetar intensivt med att bekämpa den utsläppta oljan och begränsa ett landpåslag med hjälp av länsor. Under söndagen tas cirka 7000 liter olja upp till sjöss av Kustbevakningen.

Måndag 30 juli

Arbetet med att bekämpa och begränsa den olja som läckt ut fortsätter under måndagen. Kustbevakningen övervakar tömningen av olja från haveristen för att säkerställa att inte mer olja kommer ut i havet. Ett vattenområde mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb spärras av. En basplats har upprättats i Flatvarps hamn för sanering och lagring av miljöskyddsmateriel.

Tisdag 31 juli

I samband med dykningar på haveristen upptäcks allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar. Rederiet begär omgående bogsering till Oskarshamn. En färdplan tas fram och godkänns av Kustbevakningen tillsammans med andra berörda myndigheter. Klockan 20:51 lättar fartyget ankar och bogseringen mot Oskarshamn inleds. Kustbevakningen följer ekipaget med flera enheter med omedelbar beredskap att ta upp eventuell olja.

Onsdag 1 augusti

Under bogseringen av Makassar Highway sker ett oljeutsläpp på cirka 100 liter i samband med att bogseraren ökat hastigheten för förenkla manövreringen in till Oskarshamn. Kustbevakningens efterföljande enheter börjar omedelbart bekämpa utsläppet. Risken att oljan ska nå land bedöms som låg I Flatvarp fortsätter arbetet med att ta upp den olja som läckt ut från haveristen och läget ser bättre ut. Det är dock fortfarande oklart hur stor mängd olja som har läckt ut från fartyget när det kasade av grundet.

Torsdag 2 augusti

Bogseringen av Makassar Highway når Oskarshamn och haveristen förtöjts. Ansvaret övergår till räddningstjänsten eftersom fartyget befinner sig på kommunalt vatten. Kustbevakningen lämnar in en anmälan om miljöbrott enligt miljöbalken alternativt brott mot Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. En förundersökning inleds på torsdagseftermiddagen vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål REMA.