Ersättning för insatsen mot branden på Almirante Storni

Operation Almirante Storni, december 2021

Insatsen i december 2021 krävde flera aktörers närvaro. Nu får staten ersättning för sina kostnader.

Staten ersätts med 6,8 miljoner kronor för kostnaderna i samband med miljöräddningsinsatsen i december 2021, när en brand i fartyget Almirante Stornis virkeslast riskerade att leda till utsläpp av olja.

Kustbevakningen och ägaren till Almirante Storni har förlikats om ersättningen för den veckolånga insatsen som krävde internationell assistans genom Bonnöverenskommelsen (Bonn Agreement, 1969).

– Att ingen människa kom till skada och att olja inte kom ut i vattnet är det absolut viktigaste vid den här typen av händelse. Där lyckades vi och alla inblandade fullt ut, säger Per-Åke Eriksson, tjänsteförättande chef för operativa avdelningen på Kustbevakningen.

Den långa insatsen pågick i över en vecka, under tidvis svåra förhållanden, och innebar påfrestningar på Kustbevakningens förmåga, fartyg och materiel samt personal.

– Att staten får ersättning är en viktig del i att avsluta händelsen definitivt. Det är en fortsättning på vårt miljöräddningsansvar att vi begär ersättning, säger Per-Åke Eriksson.

Kustbevakningen är skyldig att driva in statens krav på ersättning

Att begära oljeskadeersättning är ett miljörättsligt ansvar som kuststaten, i det här fallet Sverige, har.

–  Att göra anspråk på ersättning följer internationella avtal, säger Monica Blidner, verksjurist på Kustbevakningen.

Operationen var omfattande och långvarig, vilket speglas i den överenskomna ersättningen. Kustbevakningens ersättningskrav omfattar myndighetens insatser – och viss beredskap – med flyg, fartyg samt kostnader för övrig materiel och för personal. I anspråken inkluderas också Sjöfartsverkets bidrag med helikopterstöd samt den extra resurs som norska Kystvaktens fartyg, KV Bergen, stod för.

Varje fartygsägare har ett ansvar för miljöräddningskostnader

I samband med miljöräddningsoperationer begär Kustbevakningen ersättning för kostnaderna som uppkommit. Oljeskadeersättning grundar sig på internationella överenskommelser och den grundläggande principen inom miljörätten att ”förorenaren betalar”.

– Större fartyg har försäkringsplikt och då kan vi vända oss direkt till försäkringsbolaget med vårt krav på oljeskadeersättning. Det görs utifrån principen om full kostnadstäckning, staten ska ha ersättning för sina kostnader, men utan att gå med vinst, säger Monica Blidner.

Syftet med principen att förorenaren betalar, är att det ska finnas en ekonomisk drivkraft att ta ansvar för miljön genom att ägaren ansvarar för utsläpp från sitt fartyg.

Fakta om oljeskadeersättning

  • Enligt sjölagen ansvarar ägaren för kostnader för miljöräddning, om mineralolja avsedd för fartygets drift kommer ut i vattnet eller om det finns en överhängande risk för detta.
  • Fartygsägaren är skyldig att betala kostnaderna även om ägaren inte släppt ut oljan med avsikt eller av oaktsamhet.
  • Ersättningsansvaret avser kostnader för rimliga återställningsåtgärder och kostnader för förebyggande åtgärder.
  • Ersättningsnivåerna är beräknade enligt avgiftsförordningen och fastställda i samråd med Ekonomistyrningsverket.
  • Beräkningen följer samtidigt de principer och den praxis som tillämpas internationellt och inom EU.

Ändrad 26 maj 2023 09:49

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.