Satsningar behövs för att stärka förmågan inom totalförsvaret och den civila sjölägesbilden

Förutsättningarna för Kustbevakningens arbete förändras, framförallt med kraven på ett robust totalförsvar, men också för att hålla beredskapen och kunna agera i kris. Fortsatt behövs satsningar på medarbetare och materiel. Det framgår av budgetunderlaget för perioden 2025–2027.

Kustbevakningen äskar för den kommande treårsperioden att det årliga anslaget höjs med 144 miljoner för 2025, 398 miljoner för 2026 och 515 miljoner för 2027.

– Vi satsar just nu intensivt och befinner oss i en tillväxtfas. Det går framåt, men tar resurser i anspråk i hela organisationen. Trots det lyckas vi ändå under 2023 bibehålla en hög beredskap, vilket är mycket glädjande och alla medarbetares förtjänst. Jag vill påminna om att vi inte kommer att se utväxlingen av våra rekryteringar och andra satsningar förrän om några år. Det gäller att vara enträgen, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Tillgången till personal, fartyg och flygplan vitalt för att fortsätta rädda liv och miljö

Den tillväxtresa som påbörjats för att bli fler inom Kustbevakningen kommer att behöva fortsätta under kommande budgetunderlagsperiod. Det säkerhetspolitiska läget som innebär att myndighetens verksamhet ska anpassas till kraven i totalförsvaret, medlemskapet i Nato tillsammans med samhällsutvecklingen med ökad kriminalitet och organiserad brottslighet för med sig behov av att stärka myndighetens verksamhet inom en rad områden.

 1. Fler medarbetare i specialistroller, i hela organisationen
 2. Vidmakthålla och utveckla fartyg och flygplan
 3. Säkerställa miljöberedskap runt Sveriges kust
 4. Möta miljökraven – investera i framtiden och i en fossilfri fartygsflotta
 5. Fortsatt utveckling av it-system
 6. Utveckla civil sjölägesinformation och en relevant sjölägesbild
 7. Fortsätta att utveckla UAS
 8. Bidra till den europeiska gränsförvaltningen
 9. Stärka arbetet mot den organiserade brottsligheten och terrorism

En betydande post i äskandet handlar om att anpassa Kustbevakningens lokaler utifrån det ökande antalet kustbevakningstjänstemän och medarbetare på kontoren.

Under 2023 har viktiga steg tagit för robust verksamhet i alla lägen på hotskalan

Omvärldsutvecklingen och den centrala betydelsen som hav och sjöar samt hamnar förväntas få vid höjd beredskap och krig har utmanat Kustbevakningens operativa verksamhet och utgör fond när myndighetens resultat för 2023 redovisas.

Under 2023 har vi blivit fler kustbevakare och ökat antalet medarbetare som behövs för att skapa förmåga. Utbildningsverksamhet och rekrytering pågår för fullt, men ännu har inte satsningen fått genomslag i den operativa verksamheten.

Framförallt bristen på personal gör att det finns fortsatta utmaningar inom miljöräddningsområdet. Förmågan till miljöövervakning avseende att upptäcka utsläpp är tillfredställande, men det finns utmaningar att upprätthålla miljöberedskapen och begränsningar i förmågan till miljöräddningsoperationer. Den materiella statusen är relativt god, men flera av miljöskyddsfartygen börjar nå den åldern att ersättningsfartyg behöver anskaffas inom den kommande tioårsperioden. Dessa satsningar behöver fortsätta.

Den civila sjölägesbilden ska bidra till myndigheters arbete

Kustbevakningens har inlett ett arbete för att utveckla sjöövervakningen i syfte att ta fram en aktuell och relevant civil sjölägesbild. Den ska kunna förmedla civil sjöinformation, bland annat med fokus på säkerhetsläget. Under 2023 återupptogs därför mötena i sjöövervakningsrådet efter ett uppehåll. Kustbevakningen avser att utveckla sjöövervakningsrådet och sjölägesbilden ytterligare under 2024.

En kort summering av 2023

 • Under 2023 har antalet anmälda utsläpp ökat något medan konstaterade utsläpp legat på en oförändrad nivå.
 • Föregående års identifierade trend där andra skadliga ämnen än mineralolja står för en större volymandel av utsläppen är etablerad. Behovet av metodutveckling kring hantering av andra skadliga ämnen kvarstår således.
 • Sett till den samlade kontrollverksamheten har myndigheten på ett tillfredsställande sätt bidragit till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.
 • Kustbevakningen uppfyllde åtagandena vid EU:s yttre gräns; vi har medarbetare regelbundet i centrala delar av Medelhavet som utför kustbevakningsuppgifter med fokus på gränsövervakning till sjöss.

Ändrad 25 mars 2024 16:31

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.