Information om tallolja längs Roslagskusten

KBV 202

Tallolja har de senaste veckorna flutit iland på Väddö i Norrtälje kommun och vissa närliggande öar, bland annat i Östhammars kommun.

Talloljan, som uppträder i klumpar på stränderna och kan orsaka besvär för djur och människor, är en vegetabilisk olja och har andra egenskaper en till exempel mineralolja. Berörda kommuner, som i det här fallet ansvarar för att städa stränderna och ta hand om den olja som hittas, informerar på sina webbplatser om sådant som kan vara bra att känna till om du befinner dig i området som drabbats.

Kustbevakningen har inlett en förundersökning om misstänkt brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med syfte att ta reda på förutsättningarna att finna en misstänkt utsläppskälla och utreda eventuellt brott eller oaktsamhet. Eftersom oljan redan legat länge i vattnet när de första observationerna nådde Kustbevakningen, försvåras utredningsläget. Det är i dagsläget okänt vad som orsakat utsläppet.

Oljespill som befinner sig till sjöss är Kustbevakningens ansvar att bekämpa. För olja som nått stränderna ansvarar berörd kommun och räddningstjänst att ta hand om. Kustbevakningen står i nära kontakt med kommunen och räddningstjänsten och har vid ett flertal tillfällen karterat området med flygplan i sökandet efter olja till havs och med fartyg varit på plats för att ta oljeprover. Skulle olja hittas till sjöss, är det Kustbevakningens ansvar att vidta åtgärder för att så långt det är möjligt förhindra att den når land.

Ett utsläpp av tallolja behöver inte vara olagligt. Till exempel kan det vara tillåtet att släppa ut en viss mängd vid rengöring av tankar ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss, om det sker utanför Sveriges territorialvattengräns.

Ändrad 4 november 2021 14:22