Kustbevakningen och Sveriges ordförandeskap i EU

Operation Triton 2017

Kustbevakningen spelar en särskild roll i arbetet med den Europeiska Maritima Säkerhetsstrategin.

Kustbevakningen som arbetar med säkerhetsfrågor inom en mängd olika områden berörs av flera rådsarbetsgrupper under det svenska EU-ordförandeskapet.

Den 1 januari – 30 juni 2023 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Varje medlemsstat har prioriteringar för sitt ordförandeskap och Regeringen har beslutat om fyra prioriteringar som ska gälla under det svenska ordförandeskapet: 

Säkerhet – enighet
Resiliens – konkurrenskraft
Välstånd – grön omställning och energiomställning
Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Kustbevakningens roll under ordförandeskapet

Då Kustbevakningen arbetar med säkerhetsfrågor inom en mängd olika områden berörs myndigheten av flera rådsarbetsgrupper. Det kan handla om att arbetsgrupper genomför möten i Sverige och då även besöker myndigheten eller att Kustbevakningen bidrar kring säkerheten under vissa högnivåmöten. Kustbevakningen har i regleringsbrevet för 2023 fått i uppdrag att stödja Regeringskansliet i arbetet med ordförandeskapet.

I en av rådsarbetsgrupperna har Kustbevakningen en större roll. Det gäller arbetsgruppen som arbetar med den Europeiska Maritima Säkerhetsstrategin.

Prioriteringar för arbetsgruppen

Arbetsgruppen ska hantera en mängd frågor. Men några som särskilt har prioriterats att under det svenska ordförandeskapet är: 

  • Uppdatera den maritima säkerhetsstrategin, och tillhörande handlingsplan, och sedan förhandla fram en så kallad rådslutsats kopplat till strategins förslag.

  • Frågor kring motståndskraft och skydd av maritim kritisk infrastruktur. Incidenterna med Nord Stream har inneburit att frågor kring kritisk infrastruktur till sjöss har fått mycket hög prioritet och flera förslag kommer att behöva hanteras under ordförandeskapet.

  • Maritimt civilt-militärt samarbete. Frågor som ligger i gråzonen mellan militära och civila uppgifter till sjöss kommer att ha en hög prioritet. Framförallt med tanke på de ökande hybridhoten, där det inte alltid är helt självklart om det är militära eller civila hot som behöver hanteras.

  • Andra ämnen kopplat till europeisk säkerhet. Det pågår ett krig i Europa vilket innebär att vi kommer att driva ett ordförandeskap som behöver vara berett på att snabbt ta tag i oförutsedda frågor som berör säkerheten i Europa.

Ändrad 2 januari 2023 12:09

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.