Närsituation med KBV 003 utredd av Kustbevakningens tillsynsfunktion

Bristande navigationssäkerhet och uppmärksamhet på KBV 003 låg bakom den närsituation 22 oktober 2023 som kunde ha resulterat i en kollision med ett annat fartyg. KBV 003 befann sig vid tillfället under färd fram mot den grundstötta bil- och passagerarfärjan Marco Polo. Besättningen kunde undvika kollision, men Kustbevakningens utredning visar på flera förbättringsområden.

– Det är tydligt att flera olika omständigheter sammanfallit vilket ledde till en allvarlig situation, säger Daniel Romehed, enhetschef på Kustbevakningens operativa avdelning.

Söndagen 22 oktober 2023 passerade KBV 003 ett mötande fartyg på cirka åttio meters avstånd efter att ha behövt genomföra en undanmanöver. Giren gjorde att en kollision kunde undvikas. Kustbevakningens fartyg hade vid tillfället väjningsplikt.

Framförallt går händelsen att härleda till att arbetsbelastningen på bryggan ökade när KBV 003 närmade sig platsen i Pukavik i och med räddningstjänstinsatsen i samband med att Marco Polo stod på grund, och att situationen förvärrades när den automatiska styrningen skulle kopplas om till manuell.

– Vi lär oss av den här utredningen och kommer att vidta åtgärder för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Det är ett system som ska fungera, från fartyg, teknik och utrustning till besättning, utbildning, övning och metoder, säger Daniel Romehed.

Bland rekommendationerna märks särskilt att korrekt bemanning och arbetsfördelning på bryggan ska säkerställas, samt att den tekniska funktionen som kopplar om till manuell styrning handhas korrekt, något som i det här fallet fördröjde undanmanövern.

  • Kustbevakningen kan konstatera fartyget KBV 003, liksom övriga fartyg i serien, är fullt sjödugligt varför fartyget inte har behövt tas ur drift.
  • Åtgärder har redan vidtagits för att renodla bryggbesättningens arbetsuppgifter i samband med förberedelser för räddningstjänstinsats.
  • Larm- och informationsrutiner behöver göras tydligare.
  • Ytterligare åtgärder utreds och förbereds, framförallt avseende metod och handhavande av viss utrustning.

Kustbevakningen anmälde händelsen till Transportstyrelsen.

Likaså gjorde Kustbevakningen en åtalsanmälan. Åklagaren valde att inte inleda förundersökning.

Statens haverikommission har beslutat att inte utreda händelsen.

Ändrad 3 juli 2024 09:08

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.