Positiva resultat under 2020 men vi behöver bli fler

Iläggning av länsa

Kustbevakare förhindrar olja från att spridas i skärgården Foto: Kustbevakningen

För att Kustbevakningen ska kunna säkra en trygg, ren och levande havsmiljö för alla krävs fler medarbetare. I årets budgetunderlag begär myndigheten därför en utökning av antalet årsarbetskrafter med 150 under perioden 2022–2024.

Kustbevakningen har nyligen överlämnat årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. I årsredovisningen lyfts flera positiva resultat och tendenser.

  • Inga större olyckor som ledde till utsläpp inträffade under året.
  • Inom sjöövervakningsuppdraget kan vi se att regelefterlevnaden inom fisket visar en positiv trend.
  • En nära samverkan med Tullverket ledde till ett flertal större narkotikabeslag.
  • De utökade befogenheterna inom den brottsutredande verksamheten har medfört att vi under 2020 utrett drygt 500 ärenden som annars skulle ha utretts av Polismyndigheten.

Ansträngt personalläge leder till försämrad förmåga

När vi summerar året framgår det att de utmaningar som myndigheten lyfte i budgetunderlaget redan 2019 kvarstår och har blivit större. Kustbevakningens personalläge är ansträngt, vilket har en direkt påverkan på vår samlade förmåga.

Myndigheten har med nuvarande bemanning inte kunnat upprätthålla beslutad miniminivå för miljöberedskapen i förhållande till rådande hotbild. Minskad miljöberedskap till sjöss innebär även försämrade möjligheter att utföra övriga uppdrag inom brottsbekämpning, kontroll- och tillsynsverksamheten. Svårigheterna att genomföra planerad verksamhet i vardagen medför även utmaningar i att möta de krav som ställs på Kustbevakningen i vår roll i Sveriges krisberedskap och totalförsvar

– För att kunna uppfylla våra mål och fortsätta att bidra till trygga, rena och levande hav krävs att vi blir fler Annars kommer det att få negativa konsekvenser i form av minskad miljöberedskap och lägre närvaro till sjöss, som också leder till minskad övervakning, ordningshållning och brottsbekämpning, och en minskad möjlighet att genomföra sjöräddning, säger generaldirektör Therese Mattsson.

Medarbetarna - vår viktigaste tillgång

Kustbevakningen behöver utöka antalet årsarbetskrafter med 150 under perioden 2022–2024.

– Det råder ingen tvekan om att medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Deras mångsidiga kompetens inom räddningstjänst, brottsbekämpning och krisberedskap är en förutsättning för att vi ska leverera mot våra mål, säger generaldirektör Therese Mattsson.

I vårt budgetunderlag äskar vi därför att det årliga anslaget utökas med 74 miljoner från år 2022, ytterligare 64 miljoner från år 2023 och i tillägg till det 66 miljoner från år 2024. Totalt innebär detta en ökning av anslaget med 204 miljoner kronor från och med 2024.

Ändrad 3 november 2021 15:57