Tillsammans för världens djur och växter

Beslag av ålryssjor i Blekinge

Beslag av ålryssjor, Foto Kustbevakningen.

Den 3 mars är det World Wildlife Day eller Världsnaturdagen på svenska. Det är FN:s dag för att uppmärksamma världens vilda växter och djur och deras betydelse för vår planet. Ohållbar och illegal handel med vilda arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och den illegala handeln omsätter miljardbelopp varje år. Kustbevakningen arbetar för att bevara den biologiska mångfalden under och över ytan.

Temat för årets World Wildlife Day är samarbete för att bevara biologisk mångfald. CITES-konventionen (Convention of International Trade in Endangered Species) är ett internationellt samarbete och överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter genom att säkerställa att den internationella handeln är laglig och hållbar.

Myndighetssamverkan

I Sverige samarbetar Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten för att motverka ohållbar och olaglig handel och bevara den biologiska mångfalden. Jordbruksverket leder samverkansgruppen NOGA - nationella operativa gruppen mot artskyddsbrott.

– Kustbevakningen har brottsbekämpningsbefogenheter avseende delar av CITES-lagstiftningen, enligt Kustbevakningslagen. Utifrån ett vidare perspektiv bidrar Kustbevakningen till skydd av arter genom flera verksamheter, som till exempel miljöräddning och fiskerikontroll, säger Fredrik Simonson, verksamhetsutvecklare på enheten för metodutveckling sjöövervakning.

En art som Kustbevakningen ofta kommer i kontakt med är ålen. Ålen är CITES-listad och har därigenom ett lagmässigt skydd när det gäller aktiviteter kopplade till handel. Själva fisket av ål utan ålfisketillstånd, med otillåten metod, under förbjuden tid etc. utgör ett fiskebrott och inte ett artskyddsbrott.

– Oavsett om ålen fångats på ett lagligt sätt eller inte, kan till exempel senare förvärv eller transport i samband med kommersiell handling utgöra artskyddsbrott enligt CITES-lagstiftningen. Laglig bakgrund måste kunna styrkas av både säljare och köpare, säger Fredrik.


Fällande artskyddsdom

Kustbevakningen initierade för ett par år sedan ett fall där ålens lagliga bakgrund inte kunde styrkas, vilket ledde till fällande artskyddsdomar. Beslag av illegala ålfiskeredskap utan att ägaren kan spåras är annars det ålrelaterade arbete som oftast utförs i myndigheten.

– Andra arter som kan vara aktuella i artskyddssammanhang för Kustbevakningens del är orkidéer och rovfåglar. Eftersom Kustbevakningen allra främst verkar till sjöss, är det naturligt att myndighetens fokus ligger mer på att förhindra själva tagandet av arter från deras naturliga livsmiljö än att ingripa i senare led som till exempel försäljning. Kustbevakningens arbete är en viktig del i skydda hotade djur och växter i Sverige, säger Fredrik Simonson.


Fakta World Wildlife Day

2013 bestämde FN att 3 mars ska vara World Wildlife Day, det datum 1973 som CITES – konventionen om handel med hotade arter – antogs. Sverige godkände konventionen 1974 och den trädde i kraft 1975 då tio länder godkänt den.

CITES tillsammans med konventionen om biologisk mångfald och Bonnkonventionen kompletterar varandra på olika sätt. Sverige är part i arbetet internationellt och arbetar aktivt med att införa överenskomna åtgärder nationellt.

 

Ändrad 3 mars 2023 08:27