Utredningen och insatsen avslutad i Piteå

KBV 502

Uppdaterad 27 augusti: Kustbevakningen har beslutat om en vattenföroreningsavgift för rederiet till fartyget som släppt ut olja i djuphamnen i Piteå. Därmed avslutas förundersökningen.

Kustbevakningens utredning visar att utsläppet på kvällen måndagen 23 augusti bestod av smörjolja och diesel. Utredningen kan också konstatera att utsläppet uppgick till som mest 1 000 liter sammantaget.

Då brott inte gått att styrka, har Kustbevakningen beslutat om att påföra rederiet en vattenföroreningsavgift. Avgiften, som baseras på prisbasbelopp, fartygets bruttodräktighet och utsläppets mängd, uppgår till 142 800 kronor. Rederiet har rätt att inom tre veckor överklaga beslutet.

Inte heller under fredagen har Kustbevakningens flygplan kunnat upptäcka någon ytterligare olja. Därmed avslutas insatsen till sjöss.

---

TIDIGARE INLÄGG OM SAMMA INSATS: 26 AUGUSTI 2021 KL 14:00

Mindre mängder olja längs stränderna utanför Piteå

Efter att ha flugit över de områden som drabbats av oljeutsläppet i djuphamnen i Piteå, har inte mer olja kunnat upptäckas än vad som tidigare varit känt. Ingen olja finns till havs som riskerar att driva mot nya områden.

Besättningen på Kustbevakningens havsövervakningsflygplan bearbetar nu den information som inhämtats. Det rör sig om mindre mängder olja längs de stränder som räddningstjänsten redan sanerar samt ytterligare ett par områden. Det rör sig om mindre mängder olja.

Underlaget från Kustbevakningens flygplan utgör ett viktigt beslutsunderlag för räddningsledarna. Ny överflygning beräknas ske under fredagen.

Kustbevakningen stannar kvar med bil och båt, och avvaktar även fortsättningsvis med det större fartyget med oljeupptagningsförmåga.

---

TIDIGARE INLÄGG OM SAMMA INSATS: 26 AUGUSTI 2021 KL 10:00

Åtgärder med anledning av utsläppet i Piteå

Ny information har gjort att Kustbevakningen öppnat förundersökningen på nytt. Personal har sökt av delar av vattenområdena som de senaste dagarna drabbats av oljeutsläppet. Under dagen fortsätter arbetet med att kartera i området.

I och med att ny information nått Kustbevakningen, har den tidigare nedlagda förundersökningen öppnats på nytt. Därmed avvaktar också Kustbevakningen med den vattenföroreningsavgift som tidigare aviserats.

Detta innebär att uppgifter om utsläppets orsak, mängd och typ fortsatt är intressant att utreda. Kustbevakningen kan därför inte gå in på dessa detaljer i nuläget.

– För att kunna klarlägga händelsen så långt det är möjligt, behöver vi hålla information som kan påverka utredningen för oss själva. Det kan handla om vilka uppgifter vi jobbar med och vilka åtgärder vi vidtar, säger Fredrik Wallin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Personal från Kustbevakningen sökte under onsdagskvällen av flera delar av det område som drabbats av oljeutsläppet.

– Vi har en uppfattning om vad som har hänt, men är öppna för att den uppfattningen kan komma att ändras, säger Fredrik Wallin.

Få spår av olja under onsdagskvällen

Personal från Kustbevakningen har sökt av stora delar av det drabbade området med bil från landsidan och med båt från sjösidan. Från bukten från Bondön runt till småskärsudden fanns inget synligt utsläpp. En tunn strimma olja kunde upptäckas från Haraholmsudden mot Pite havsbad, som inte bedöms möjlig att bekämpa.

Kustbevakningen biträder räddningstjänsten

Under dagen karterar Kustbevakningen området med flyg från luften. Resultatet kommer att finnas under eftermiddagen. Tidigare överflygningar har med anledning av vädret inte kunnat kartera och bedöma utsläppet.

Resultaten från flygningarna delas med räddningstjänsten för en gemensam lägesbild.

– Samarbete är oerhört viktigt vid den här typen av händelser. Hittar vi olja till havs, är det möjligt att med hjälp av prognoser avgöra vart ett utsläpp är på väg, om oljan riskerar att nå land och i så fall vilka områden som skulle kunna drabbas. Vi har effektiva upprättade kontakter med räddningstjänsten och ett löpande informationsutbyte, säger Johan Torstensson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Beredskap för ytterligare åtgärder

Ett större fartyg med oljeupptagningskapacitet, KBV 202, har beredskap att ta sig till Piteå om behov skulle uppstå. Patrullering till sjöss och i luften fortsätter under dagen.

Ändrad 4 november 2021 13:52